Rozwój i ochrona środowiska są jednymi z najważniejszych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na najlepsze rozwiązania w dziedzinie Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie innowacyjnych pomysłów oraz zachęcenie do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów. Konkurs trwa od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe – w tym nagrody główne o wartości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Łączna pula nagród wynosi 500 tys. zł. Jest to zatem doskonała okazja dla wszystkich, którzy dążą do budowania lepszej przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju. Będą mogli podzielić się swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami i przyczynić się do stworzenia gospodarki opartej na obiegu zamkniętym.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju

Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań GOZ. Są to produkty, modele biznesowe wpisujące się w obszar GOZ i ukierunkowane na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomiczne, społeczne i zarządcze. Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wnioski konkursowe będą przyjmowane od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to specyficzny model biznesowy. Dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego wtłoczenia w cykl produkcji.

Działania zmierzające do transformacji w kierunku Gospodarki obiegu zamkniętego są jednym z priorytetów na szczeblu unijnym i mają pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Ważne jest więc, aby przedsiębiorcy realizujący projekty związane z GOZ, byli objęci szczególnym wsparciem z Funduszy Europejskich, jak również, aby inicjatywy te promować. Konkurs, który dziś ogłaszamy – z pulą nagród sięgającą 500 tysięcy złotych dla firm, które już wdrożyły projekty mające mierzalne efekty w zakresie GOZ – to nie jedyne działania, które PARP realizuje w tym aspekcie. W ramach wdrażanych przez nas programów finansowanych ze środków unijnych, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i szkoleniowo-doradcze

– podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Konkurs dedykowany dla…

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed zgłoszeniem udziału w konkursie. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw w zakresie GOZ. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Zgłoszenia powinny uwzględniać co najmniej jeden z poniższych aspektów:

  • realizacji idei współpracy w ramach łańcuchów dostaw/wartości, w tym np.: dążenie do wyeliminowania odpadów w całym łańcuchu wartości, jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów przy zachowaniu ich maksymalnej jakości i wszechstronności zastosowań;
  • budowania efektywności przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • rozwijania przedsiębiorstwa odpornego na kryzysy (np.: zwiększenia efektywności ekonomicznej, elastyczności w działaniu, dywersyfikacji działalności).

Nagrody czekają na zdobycie

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 50 tys. zł oraz maksymalnie 10 wyróżnień w wysokości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łącznie na nagrody przeznaczono 500 tys. zł.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Źródło: parp.gov.pl.