To już drugi konkurs Ścieżki SMART, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Będzie finansowany z środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ścieżka SMART umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie wsparcia na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Projekt jest skierowany do dużych firm, jednak aby zakwalifikować się do programu, podmioty muszą zaplanować współpracę z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto może skorzystać z Ścieżki SMART?

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa. Pozostałe moduły  przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują w projekcie realizację inwestycji produkcyjnych aby uzyskać wsparcie muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.
Fundusze Europejskie dają wiele możliwości rodzimym przedsiębiorcom. W ogromnym stopniu ułatwiają prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które mogą zadecydować o wprowadzeniu na rynek nowych technologii, produktów czy usprawnienia procesów wewnątrz firm. To właśnie w oparciu o te technologie, beneficjenci mają możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej i rozwoju swoich organizacji. Zgodnie z ostatnią aktualizacją harmonogramu naboru wniosków w programie FENG, w tym roku planujemy jeszcze dwa kolejne nabory w ramach Ścieżki SMART
– powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zasady udziału w konkursie

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie wystartuje 10 maja, a zakończy się 30 czerwca br. Budżet konkursu wynosi 667 milionów złotych. Dofinansowanie może zostać udzielone na projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FENG oraz celu Priorytetu 1, którym  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty te muszą również wpisywać  się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis.  Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.
 
Wnioski złożone w konkursie są ocenione zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący FENG. Ocena jest jednoetapowa. Projekty oceniać będzie Panel Komisji Oceny Projektów, który tworzą co najmniej trzej eksperci. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.
Konkurs Ścieżka SMART jest realizowany w ramach Priorytetu 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 
Źródło: Informacja prasowa.