Program Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) ma na celu pobudzenie innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie start-upy otrzymują zaledwie jedną trzecią średniej europejskiej na inwestycje Venture Capital. Na czele konsorcjum projektowego stoi EIT Health, wiodąca europejska sieć innowatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej, będąca częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej. Partnerami projektu są dostawcy usług akceleracji biznesu i sieci inwestorów z Polski, Węgier, Słowacji i Słowenii, a także centra innowacji z Belgii i Holandii. Ta dwuletnia inicjatywa jest strategicznie wdrażana w ramach Horyzont Europa, sztandarowego programu UE na rzecz badań i innowacji.

W 2021 roku region Europy Środkowo-Wschodniej odpowiadał za zaledwie 3,2% wszystkich inwestycji venture capital w Europie. Start-upy ze wsparciem w tym regionie uzyskały średnią inwestycję kapitału wysokiego ryzyka w wysokości 1,2 mln euro, co stanowi jedną trzecią średniej europejskiej wynoszącej 3,8 mln euro*. Jak wynika z Europejskiej Tablicy Wyników Innowacyjności (European Innovation Scoreboard), przyciągnięcie kapitału jest jednym z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się regionami w Europie, zwanymi ekosystemami wschodzących i umiarkowanych innowatorów. Powody obejmują zarówno mniejszą liczbę celów przedsięwzięć i małą liczbę inwestorów, jak i niechęć do inwestowania kapitału ponad granicami.

Badania dowodzą, że luka inwestycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej wynika z braku masy krytycznej zarówno po stronie projektów, jak i inwestorów. Program Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) rozwiązuje ten problem, koncentrując się na wspieraniu Biur Transferu Technologii, pielęgnując dzielenie się wiedzą poprzez budowanie potencjału oraz tworząc odpowiednią infrastrukturę inwestorską dla przedsięwzięć będących na wczesnym etapie. Program dostrzega konkretne wyzwania stojące przed start-upami w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych oraz wyposaża interesariuszy w wiedzę potrzebną do skutecznego przełożenia na rynek
– wyjaśnia Magda Krakowiak, dyrektor EIT Health Accelerator.

HICEE – zasięg programu

Celem projektu Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) jest stworzenie zrównoważonych ekosystemów inwestycji będących na wczesnym etapie, przyciągnięcie lokalnych i międzynarodowych inwestorów, zapewnienie wsparcia zmniejszającego ryzyko i aktywne dzielenie się pomyślnymi wynikami w celu wspierania ciągłego zaangażowania inwestorów. Pierwsze działania będą prowadzone w krajach, w których swoje siedziby mają partnerzy, czyli w Polsce, na Węgrzech, Słowacji i Słowenii. Jednakże możliwości dotarcia i szkolenia obejmą inne regiony europejskie, określane mianem wschodzących i umiarkowanych innowatorów.

Cele programu HICEE

Oczekuje się, że program wyposaży w nowe metodologie co najmniej 10 organizacji wspierających start-upy, takich jak Biura Transferu Technologii (TTO). Program ma także na celu przeszkolenie dodatkowych 30 trenerów, którzy mają potencjał wpływania na nawet 150 innowacyjnych projektów/przedsięwzięć typu start-up rocznie. Inne oczekiwane rezultaty obejmują weryfikację 25 start-upów z branży zdrowotnej pod kątem zaawansowanej gotowości inwestycyjnej na rynkach międzynarodowych oraz przyciągnięcie milionów w ramach wspólnych inwestycji transgranicznych. Podręczniki dotyczące inwestycji cyfrowych i biała księga na temat polityki inwestycyjnej, opublikowane w ramach zobowiązania projektu do dzielenia się wiedzą, będą nieocenioną pomocą dla inwestorów, przyczyniając się do tworzenia bardziej świadomej i wzmocnionej społeczności inwestycyjnej.

Skierowany do Biur Transferu Technologii, uniwersytetów, inwestorów i innowatorów, HICEE kładzie nacisk na współpracę na rzecz trwałych innowacji w regionie. Celem programu jest bezpośrednia współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, regionalnymi i krajowymi agencjami ds. innowacji oraz europejskimi decydentami w celu stworzenia środowiska sprzyjającego długoterminowemu wzrostowi oraz tworzeniu mocnych i trwałych powiązań między podmiotami innowacyjnymi w regionie i poza nim.

Partnerzy konsorcjum HICEE

Konsorcjum projektowe składa się z 10 partnerów z 7 krajów europejskich. Obejmuje EIT Health (Niemcy) jako koordynatora, jego podmiot stowarzyszony EIT Health SI (Niemcy) oraz głównych beneficjentów: Civitta (Słowacja), Cobinangels (Polska), Crowdberry (Słowacja), EIT Health InnoStars (Niemcy), Hungarian Business Angel Network (HunBAN), Ljubljanski univerzitetni incubator (Słowenia), MEDVIA (Belgia), TU Delft (Holandia).

Dodatkowo inicjatywa wykorzysta doświadczenie zewnętrznych interesariuszy i członków grup doradczych, takich jak KU Leuven (Belgia), Danube Angels (Austria). Węgierska Agencja Promocji Eksportu Nonprofit, Inc. (Węgry), Business Angels Europe BAE (Belgia), Karolinska Institutet Innovations AB KII (Szwecja), Europejski Fundusz Inwestycyjny EIF (Luksemburg), Invest Europe IE (Belgia), Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (Słowenia).

Rola członków konsorcjum

Większość partnerów konsorcjum HICEE już prowadzi w swoich regionach działania ściśle związane z projektem. Civitta przygotowała program akceleracyjny. Ponadto Civitta, TU Delft, Ljubljanski univerzitetni incubator oraz InnoStars mogą pochwalić się bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie wspólnych programów, takich jak DRIVE lub RIS Jumpstarter. EIT Health i EIF łączy już współpraca oparta na zaufaniu. Zapewniają stowarzyszonym inwestorom europejskim zminimalizowane ryzyko w przepływie transakcji poprzez wspólny rozwój Venture Centre of Excellence (VCoE), publiczno-prywatnego programu wspólnych inwestycji powiązanego z funduszem parasolowym na rzecz zrównoważonego rozwoju SDUF (Sustainable Development Umbrella Fund) o wartości 150 mln euro.

Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) jest ważnym krokiem w kierunku kultywowania dynamicznego ekosystemu innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Aby zapewnić powszechne przyjęcie wyników projektu, wykorzystamy szeroki zasięg EIT Health InnoStars i jego programu Regional Innovation Scheme (RIS), działającego w 13 skromnych i umiarkowanych regionach. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu interesariuszy, inwestorów i innowatorów wierzę, że program pozostawi trwały ślad w krajobrazie gospodarczym i obszarze opieki zdrowotnej w regionie
– dodaje Balazs Furjes, Dyrektor Zarządzający EIT Health InnoStars.

Więcej informacji na temat programu HICEE znajduje się na stronie internetowej.