Innowacyjna gospodarka wodna jest kolejnym tematem, który poruszany będzie w ramach konkursu organizowanego przez NCBR. Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość są głównymi problemami polskiej gospodarki wodnej. Nasilają ją dodatkowo postępujące zmiany klimatu. Wychodząc naprzeciw NCBR uruchomiło nowy Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Nabór rusza już 18 lipca.

 

NCBR zachęca do udziału w nowym programie

Hydrostrateg to kolejny program strategiczny uruchomiony przez NCBR. Ma służyć m.in. wzrostowi poziomu retencji, poprawie jakości wody oraz wdrożeniu nowych metod jej badania. Dodatkowo posłuży w doskonaleniu obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. Wśród zadań można również znaleźć zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Poszczególne programy strategiczne NCBR odpowiadają na ważne wyzwania gospodarcze, naukowe, techniczne i społeczne. Ich realizacja przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju. Tym razem skupiamy się na gospodarce wodnej.

– mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Prace badawczo-rozwojowe, które będą realizowane w ramach wyżej wspominanego programu mają pomóc w rozwiązaniu istotnych kwestii związanych z wodą. Celem będzie zwiększenie dostępu odbiorców do wody, ale również poprawa jej jakości oraz lepsze planowanie przestrzenne obszarów wodnych i przywodnych.

Jakie są cele konkursu?

Zasoby wodne w Polsce są trzykrotnie mniejsze niż w innych krajach europejskich. Dodatkowym zagrożeniem są rosnące zapotrzebowanie na wodę dobrej jakości w wyniku rozwoju rolnictwa, przemysłu, procesu urbanizacji, intensywnej rekreacji i turystyki – negatywnie wzmacniane przez zmiany klimatu. Wzmaga to presję na środowisko. Poza tym poziom zasobów wodnych w Polsce nie jest równomierny zarówno pod względem demograficznym, jak i w odniesieniu do rożnych okresów czasu. Te czynniki wpływają na to, iż trudno mówić o stabilnym dostępie do zasobów wody.

Program opracowano w odpowiedzi na problemy związane z gospodarką wodną w Polsce. Jego celem jest wzrost poziomu retencji, wdrożenie nowych metod badań, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring, ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód oraz zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej.
Program w szczególności obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
  • woda w mieście,
  • żegluga śródlądowa.

Dla kogo konkurs w ramach programu Hydrostrateg?

Hydrostrateg przygotowali eksperci z różnych dziedzin – hydrolodzy, klimatolodzy, biolodzy i inżynierowie środowiska. Budżet całego programu sięga 800 mln zł, z czego pierwszy konkurs pochłonie już 200 mln zł.  Do konkursu mogą przystąpić:

  • konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe,
  • przedsiębiorcy,
  • inne podmioty (niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą).

W ramach pierwszego obszaru tematycznego niezbędne będzie opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji. Drugi obszar dotyczy retencji w systemach kanalizacji ogólnospławnej oraz retencji w sieciach kanalizacji deszczowej. Żegluga śródlądowa natomiast gromadzić ma projekty w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Jakie działania będą dofinansowane w ramach programu?

W konkursie mogą zostać dofinansowane badania podstawowe, przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe. Przy tym ważne jest, że dofinansowanie może uzyskać projekt, który przewiduje przynajmniej eksperymentalne prace rozwojowe.

Założenia programu „Hydrostrateg” były tworzone we współpracy z ośmiorgiem wybitnych ekspertów w dziedzinie wody – hydrologów, klimatologów, biologów, inżynierów środowiska. Teraz do realizacji projektów w ramach programu zapraszamy instytucje naukowe i szkolnictwa wyższego oraz instytucje gospodarcze z kraju i zagranicy, m.in. uniwersytety, politechniki, instytuty PAN, stowarzyszenia, parki narodowe, a także przedsiębiorstwa zajmujące się odbudową potencjału naturalnego ekosystemów wodnych oraz nowymi technikami pomiarowymi w zakresie monitoringu i kształtowania środowiska. Mamy nadzieję na współpracę z wieloma różnymi podmiotami, aby wypracować możliwie najbardziej kompleksowe rozwiązania.

– dodaje dyrektor Kopoczek.

 

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 18 lipca br. i potrwa do 31 października br.

 

 

Źródło: informacja prasowa