Narodowe centrum Badań i Rozwoju (NCBR) organizuje konkurs dla startupów związanych ze sztuczną inteligencją. To już VI edycja programu, gdzie projekty będą miały szanse walczyć o wsparcie swoich rozwiązań. Pula dotacji wynosi 70 mln zł. Startupy mogą zgłaszać się do inicjatywy od 7 kwietnia do 9 czerwca 2023 roku. Szanse mają rozwiązania z obszaru uczenia maszynowego, rozpoznawalności obiektów na zdjęciach satelitarnych i lotniczych lub podniesienia skuteczności ochrony roślin.

Kto może wziąć udział w INFOSTRATEG?

W VI konkursie INFOSTRATEG na projekty tematyczne mogą brać udział wnioskodawcy indywidualni – jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, a także konsorcja składające się z nie więcej niż trzech podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych;
  • wyłącznie przedsiębiorstw;
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
  • NCBR stawia przed nimi zadanie opracowania rozwiązań dotyczących wskazanych tematów badawczych.
Polska ma znaczący potencjał badawczy w dziedzinie sztucznej inteligencji, a my chcemy go aktywować rynkowo, to znaczy przełożyć na konkretne produkty bądź usługi. Ten konkurs to wielka szansa, ale też wyzwanie dla naukowców oraz przedsiębiorców, którzy pasjonują się wykorzystywaniem algorytmów sztucznej inteligencji i technologii ICT do rozwiązywania problemów istotnych społecznie oraz gospodarczo. Zgodnie z założeniami programu strategicznego INFOSTRATEG, wybraliśmy kilka obszarów, w przypadku których komputer jest w stanie wykonać pochłaniające mnóstwo czasu i zasobów zadania nie tylko szybciej, ale także z większą precyzją niż człowiek. Mamy uzasadnioną nadzieję, że najlepsze projekty, które do nas wpłyną, tzn. projekty o dużym potencjale wdrożeniowym, przełożą się na szereg korzyści w postaci poprawy jakości usług, efektywności procesów oraz wsparcia w analizie danych i procesach decyzyjnych m.in. w rolnictwie, żegludze czy transporcie
– mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nowe rozwiązania, nowe możliwości

Obecnie w wielu obszarach buduje się, rozwija i ulepsza systemy automatycznej analizy zdjęć satelitarnych, dla uzyskiwania różnego rodzaju informacji geolokalizacyjnej. Jednak eksperci zwracają uwagę, że brakuje narzędzi, które w łatwy sposób pozwalałyby na rozpoznawanie na nich nowych typów obiektów czy też obiektów o różnym charakterze. Dlatego celem projektów realizowanych w ramach pierwszego z tematów VI konkursu INFOSTRATEG – „Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych” – powinno być stworzenie uniwersalnych technik pozwalających na rozpoznawanie wielorakich obiektów na takich zdjęciach.
 
Korzyści spodziewane z wdrożenia opracowanych rozwiązań są szerokie. To m.in. aktualizacja danych systemów geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i zdjęć z dronów, obserwacja pełzania i osuwania się gruntów; teledetekcja związana ze środowiskiem wodnym, śledzenie wędrówek ryb, monitorowanie żeglugi; monitorowanie zanieczyszczeń; budowa inteligentnych usług informacyjnych w oparciu o zasoby danych satelitarnych.
 
Alokacja przeznaczona w konkursie na ten obszar to 20 mln zł, maksymalnie 6 mln zł na projekt.

Sztuczna inteligencja rozwiązuje problemy?

Nowe technologie spod szyldu Przemysłu 4.0 coraz częściej spotykamy także na terenach rolniczych. Automatyzacja rolnictwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozwiązań ICT, mających wspierać produkcję rolną, to dziś światowy trend. Istotny także dla Polski, gdzie rolnictwo jest jednym z kluczowych obszarów gospodarki.
 
Tego typu rozwiązania mogą poprawić m.in. techniki nawożenia i ochrony roślin, poprzez dostosowanie dawki środków do potrzeb określonego fragmentu pola, zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego. Drugi z tematów badawczych wskazanych w konkursie NCBR – „Scenariusze selektywnej ochrony roślin” – adresuje właśnie ten problem. Celem zespołów projektowych będzie opracowanie algorytmów rozpoznających, na podstawie obrazu z kamer i czujników zainstalowanych na maszynach rolniczych, wystąpienie niepożądanych zjawisk na plantacjach, takich jak choroby roślin bądź inwazje szkodników, czy też nieprawidłowy rozwój wynikający z braku wilgoci lub pożądanych substancji w glebie. Spodziewane efekty projektów pozwolą na zmniejszenie kosztów nawozów i środków ochrony roślin, zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz nadmiarem związków azotowych. Przyczynią się też do poprawy jakości zbiorów, zwiększenia plonów. To zarazem szansa na eksport opracowanych i przetestowanych w Polsce produktów i technologii.
Alokacja przeznaczona na ten obszar wynosi 20 mln zł, maksymalnie 6 mln zł na projekt.

Al analizuje filmy…

Techniki uczenia maszynowego, a w szczególności sieci neuronowych, są już dość dobrze rozwinięte. Ogromnym wyzwaniem badawczym jest wykorzystanie tego typu rozwiązań do filmów. Opracowane w toku prac B+R systemy będą mogły zostać wykorzystane do analizy nagrań wideo pochodzących z monitoringu, np. do wykrywania niebezpiecznych sytuacji, przestępstw czy też rozpoznawania symptomów chorób. Eksperci zwracają uwagę, że rozpoznawanie zachowań uwidocznionych na filmach może być niezbędne przy sterowaniu pojazdami autonomicznymi, operującymi w środowisku, w którym obecni są inni użytkownicy, np. piesi czy kierowcy klasycznych pojazdów. Rozpoznawanie zachowań może pozwolić na ocenę intencji innych użytkowników dróg. Alokacja przeznaczona na ten obszar to 30 mln zł, maksymalnie 8 mln zł na projekt.

Na co może być przeznczone dofinansowanie?

W konkursie mogą zostać dofinansowane badania podstawowe, badania przemysłowe oraz – obligatoryjne w projektach – eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, z podziałem na trzy fazy. Co istotne, w terminie trzech lat od zakończenia projektu wnioskodawca jest zobowiązany wdrożyć jego wyniki.
Realizacja poszczególnych projektów będzie przebiegała w podziale na trzy etapy, których efektem ma być osiągnięcie określonego rezultatu/kamienia milowego, co jednocześnie warunkuje finansowanie kolejnego etapu projektu.
 
Konkurs organizowany jest w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
 
 
Źródło: Informacja prasowa.