PARP ogłasza kolejny konkurs dla podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych. Przyznane środki pozwolą pozyskać nowe kompetencje, rozwijać innowacyjne formy usług rozwojowych oraz wykorzystać nowoczesne technologie, w tym również w obszarze zdalnych form świadczenia usług. Wartość puli dofinansować wynosi aż 33,75 mln zł.

Dofinansowania nawet do 90% wartości projektu

PARP ogłasza nabór do konkursu na projekty, których realizacja wpłynie na poprawę jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wnioski można składać od 17 lipca do 31 lipca 2023 r. Konkurs pozwoli wesprzeć podmioty mające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych. Otrzymają one wsparcie w postaci refundacji kosztów:

  • zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych;
  • zakupu usług szkoleniowych lub doradczych, w ramach których pracownicy zostaną przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.

Wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie, obejmują koszty związane z rekrutacją odbiorców wsparcia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych takich jak licencje czy usługi doradcze lub szkoleniowe

– wyjaśnia Monika Jaworska.

Jedocześnie PARP zastrzega, że potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów Bazy Usług Rozwojowych i ich pracowników, zweryfikowanych przez beneficjenta lub partnera.

Konkurs kierowany do…

Do konkursu mogą zgłaszać się:

  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  • podmioty działające na rzecz innowacyjności,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pracodawców i organizacje związkowe.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Atrakcyjna pula dofinansowań

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 33,75 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 12,5 mln zł. Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny beneficjenta w postaci opłaty wnoszonej przez podmioty z Bazy Usług Rozwojowych uczestniczące w projekcie, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Podmioty BUR  aby otrzymać refundację zakupu licencji wraz z usługą szkoleniową lub doradczą (jeżeli występują), będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów zakupu.

Źródło: PARP.