Fundusze Europejskie są otwarte na wnioskodawców. Laureaci konkursu „Granty na Eurogranty” mogą starać się o zdobycie grantu w ramach programów europejskich. Są to: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, LIFE oraz inne programy europejskie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Social Prerogative and Specific Competencies Lines czy Single Market Programme. Wsparcie jest dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚP w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Do 11 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską.

Dlaczego warto złożyć wniosek?

Według Izabeli Fiszer, zastępcy dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP, poniższe programy europejskie mają na celu ułatwienie polskim firmom procesu aplikacji o granty. Finansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do konkursu. Na co można je przeznaczyć? Między innymi na koszty związane z usługami doradczymi, opracowaniem studium wykonalności, poszukiwaniem partnerów do projektu czy wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w ten proces. W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln zł.

Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim pula środków wynosi 20 mln zł. Dla projektów z województw innych niż mazowieckie kwota finansowania wynosi 30 mln zł. Warunkiem formalnym udziału w projekcie „Granty na Eurogranty” jest wnioskowanie o fundusze na przygotowanie projektu na Eurogrant, dla którego nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Horyzont Europa

Horyzont Europa wiosną 2021 roku zastąpił inicjatywę Horyzont 2020. Program europejski zapewnia wsparcie naukowcom i innowatorom, którzy wprowadzają w życie rozwiązania proekologiczne i prozdrowotne, wzmacniają potencjał technologiczny i przemysłowy oraz rozwiązują wyzwania społeczne, przed którymi stoi Europa. Twórcy chcą zwiększyć skalę badań i innowacji w dziedzinach związanych z klimatem, kulturą, integracją społeczną oraz zdrowiem. Horyzont Europa będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji. Ponadto wprowadzi nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), której zadaniem będzie wsparcie dla powstających i przełomowych technologii. Program zakłada również współpracę z innymi programami i politykami UE.

Program LIFE

Kolejnym ciekawym projektem grantowym jest LIFE . Jest to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Kreatywna Europa

Inicjatywa oferuje finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. Głównymi celami są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Program składa się z trzech komponentów.
• Media – skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.
• Kultura – skierowany do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury.
• Międzysektorowy – wspiera międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kreatywnego i audiowizualnego.

Więcej informacji o konkursie „Granty na Eurogranty” znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.