Do 7 marca 2022 r. trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis”. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby między 18 a 29 rokiem życia spełniające określone w projekcie wymagania. Poza dotacją można otrzymać wsparcie szkoleniowe i doradcze. Projekt realizowany jest przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości.

Celem Projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób (w tym 30kobiet) z subregionu centralnego woj. śląskiego pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat. Zgłaszać mogą się osoby, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023. Wsparcie odbywa się poprzez szkolenia, dotacje i wsparcie pomostowe.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis”, mogą zgłaszać się osoby, które:

 • mają między 18 a 29 lat
 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP,
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w skutek pandemii COVID-19,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w stacjonarnym kształceniu formalnym),
 • zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • nie brały udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w Subregionie Centralnym i zobowiązują się prowadzić ją przez co najmniej 12 miesięcy.

Projekt realizuje Śląski Inkubator Przedsiębiorczości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Osoby, które spełnią warunku i zakwalifikują się do udziału w projekcie mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:

 • wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • wsparcie przy tworzeniu biznes planu (5h/os. konsultacji z ekspertem dotacyjnym),
 • ubezpieczenie zdrowotne od przystąpienia do projektu, aż do otwarcie działalności,
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy.

Jak wziąć udział?

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć najpóźniej do 7 marca 2022 roku za pośrednictwem poczty polskiej, przesyłką kurierską, osobiście lub elektronicznie. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od: 2021-07-01 do: 2023-06-30
Wydatki kwalifikowane: 2 367 413,69 PLN