Słownik startupowca

Akcelerator

Organizacja oferująca startupowi mentoring, wsparcie organizacyjne i doradcze, możliwości nawiązania relacji z inwestorami i partnerami biznesowym. Oferuje swoje usługi wybranym startupom z obiecującym MVP, które spełniły wymagane kryteria skorzystania z programu akceleracyjnego.

Anioł biznesu

Inwestor prywatny, który zapewnia wsparcie finansowe startupom i przedsiębiorcom będącym we wczesnych fazach rozwoju w zamian za objęcie części akcji lub udziałów. Inwestycje aniołów biznesu mogą być jednorazowym lub stałym wsparciem, które pomoże przeprowadzić firmę przez trudne, początkowe etapy jej rozwoju.

BEP

(ang. break even point) Próg rentowności, odnoszący się do sytuacji, w której przychody i wydatki firmy są równe. Oznacza to, że firma nie osiąga zysku netto, ani straty netto.

.Business Model Canvas

Wizualna reprezentacja modelu biznesowego zawierająca kluczowe czynniki strategiczne. Business Model Canvas składa się z 9 bloków i jest ogólnym, całościowym przeglądem założeń modelu biznesowego. Do elementów Business Model Canvas zalicza się: propozycję wartości, segmentację klientów, kanały dystrybucji, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowych partnerów, strukturę kosztów

Crowdfunding

Pojęcie crowfunding pochodzi z połączenia słów „crowd” – tłum oraz „funding” – finansowanie. Crowdfunding jest formą finansowania różnego typu projektów przez społeczność, która została zorganizowana wokół tych projektów. Polega na przesyłaniu przez internet niewielkich kwot pieniędzy w celu zapewnienia finansowania projektu w zamian za określone korzyści (np. zniżkę na finalny produkt).

Inkubator/inkubacja

Program współpracy, który ma pomóc nowym startupom odnieść sukces. Inkubatory pomagają przedsiębiorcom rozwiązywać niektóre problemy związane z prowadzeniem startupu, zapewniając przestrzeń do pracy, finansowanie zalążkowe, mentoring i szkolenia. Głównym celem inkubatora startupów jest pomoc przedsiębiorcom w założeniu firmy rozwoju biznesu w pierwszych jego fazach.

Innowacja

Innowacja to pomysł, wykonany i komunikowany w sposób, który jest zarówno intuicyjny jak i w pełni wyrażający istotę początkowej koncepcji. Innowacyjne pomysły mogą być duże lub małe, ale przełomowa innowacja jest czymś, co tworzy nową kategorię lub radykalnie zmienia istniejącą i wypiera dotychczasowego lidera rynku.

KPI (Key Performance Indicators)

Kluczowe wskaźniki wydajności. Rodzaj pomiaru wydajności za pomocą finansowych i niefinansowych wskaźników. KPI pokazuje, jak skutecznie firma realizuje kluczowe cele biznesowe. Organizacje wykorzystują KPI do oceny sukcesu w osiąganiu celów. Wskaźniki wysokiego poziomu koncentrują się na ogólnej wydajności firmy, natomiast niskiego poziomu na procesach wykonywanych w różnych działach takich jak sprzedaż, marketing HR lub wsparcie.

Lean Canvas

Prosty, jednostronicowy szablon modelu biznesowego stworzony przez Ash Maurya, który pomaga rozłożyć pomysł na jego kluczowe założenia. Lean Canvas jest zaadaptowany z Business Model Canvas Alexa Osterwaldera i zoptymalizowany pod kątem Lean Startups. Jego zadaniem jest zastąpenie rozbudowanych biznesplnów jednostronicowym modelem biznesowym.

Lean Startup

Metoda zapewniania naukowego podejścia do tworzenia i zarządzania starupami oraz szybszego dostarczenia pożądanego produktu klientom. Metoda Lean Startup uczy jak prowadzić startup, jak kierować, kiedy skręcać, a kiedy wytrwać i rozwijać działalność z maksymalnym przyspieszeniem.

Model biznesowy

Termin odnoszący się do planu firmy na osiągnięcie zysku. Identyfikuje produkty lub usługi, które firma planuje sprzedawać, a taże rynek docelowy oraz wszelkie przewidywane wydatki. Modele biznesowe są kluczowe zarówno dla nowych, jak i istniejących firm. Pomagają rozwijającym się firmom przyciągać inwestorów oraz motywować kierownictwo i personel. Firmy o ugruntowanej pozycji powinny regularnie aktualizować swoje modele biznesowe, w przeciwnym razie nie przewidzą przyszłych trendów i wyzwań.

MVP

(Minimum Viable Product – Minimalnie satysfakcjonujący produkt). Inaczej prototyp. Jest wczesną wersją produktu zawierającą wystarczającą ilość funkcji, które mogą być używane przez wczesnych klientów. Na podstawie takiego produktu klienci mogą przekazać informacje zwrotne na temat produktu i jego przyszłego rozwoju.

Outsourcing

Praktyka biznesowa polegająca na wynajmowaniu podmiotu zewnętrznego do świadczenia usług lub tworzenia produktów (lub ich części), które normalnie byłyby wykonywane we własnym zakresie przez własnych pracowników i personel firmy. Outsourcing jest zwykle praktyką podejmowaną w celu obniżenia kosztów.

Pitch/pitchowanie

Przedstawienie swojego pomysłu na biznes w ograniczonym czasie – od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Głównym celem jest pozyskanie nowych klientów, inwestorów lub partnerów biznesowych.

Pitchdeck

Prezentacja, która w sposób zwięzły i spójny przedstawia pomysł na produkt lub startup potencjalnym inwestorom. Pitchdeck przeważnie jest narzędziem służącym do pozyskania finansowania.

Pivot

Inaczej zmiana kierunku, oznaczająca zmianę strategii biznesowej w startupie, aby uwzględnić zmiany w swojej branży, preferencje klientów lub jakikolwiek inny czynnik, który ma wpływ na wyniki finansowe firmy. Pivot jest procesem, w którym startup przekłada bezpośrednią lub pośrednią informację zwrotną na zmianę swojego modelu biznesowego. Jednym z najlepszych przykładów zmiany kierunku jest serwis YouTube, który początkowo miał być portalem randkowym.

SaaS

Software as a Service – oprogramowanie jako usługa, model licencjonowania i dostarczania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest centralnie hostowane i licencjonowane na zasadzie subskrypcji. Dzięki temu, że znajduje się w chmurze, użytkownik może połączyć się i korzystać z produktu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Skalowanie

Oznacza wzrost przychodów bez znacznego wzrostu zasobów firmy. Procesy skalowania to takie, które można wykonać masowo bez dodatkowego wysiłku np. wysłać e-mail do miliona osób zamiast to tysiąca.

Trakcja

Trakcja jest powszechnie definiowana jako postęp i dynamika startupu. Odnosi się do początkowego postępu startupu i pędu, który buduje jego rozwój. Kiedy startup ma trakcję, to oznacza, że produkt lub usługa jest opłacalna oraz że został znaleziony pewien poziom dostosowania produktu/rynku.

Unicorn

Startup wyceniany na co najmniej miliard dolarów. Twórcą terminu jest Aileen Lee, która wybierając to mityczne zwierzę podkreśliła statystyczną rzadkość tak udanych przedsięwzięć.

Venture Capital

To forma private equity i rodzaj finansowania, które inwestorzy zapewniają startupom oraz małym przedsiębiorstwom, które według nich mają duży potencjał wzrostu. Finansowanie zwykle pochodzi od zamożnych inwestorów, banków inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Tego typu pomoc nie zawsze przybiera formę pieniążną, moża być udzielona również w formie wsparcia technicznego lub menedżerskiego.