Trendy w innowacjach i ich kierunki rozwoju to zagadnienia istotne z punktu widzenia instytucji wspierających innowacje. Znajomość i orientacja w nowych zjawiskach wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całego społeczeństwa pozwala na lepsze, a przez to bardziej efektywne działanie przedsiębiorstw. Czym warto się zainspirować? Najnowszy „Monitoring trendów w innowacyjności”, opracowany przez PARP, pokazuje wyraźny zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju i uwzględniania w planach wzrostu dobra klimatu. Światowe gospodarki ogłaszają również zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem. Wszystko to będzie szło w parze ze wzmacnianiem bezpieczeństwa cyfrowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała raport „Monitoring trendów w innowacyjności”, zrealizowany w ramach projektu inno_LAB. Jest on częścią działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI). Celem monitoringu jest systematyczne analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych i gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjności, poprawę jakości życia społeczeństw oraz wzrost przedsiębiorstw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Nasz resort uważnie przygląda się wszystkim trendom w gospodarce, analizuje ich implikacje i wykorzystuje tę wiedzę w kreowaniu nowych rozwiązań dla biznesu. To jeden z priorytetów działalności na najbliższe lata

– powiedział Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii

Zrównoważony rozwój inspiracją dla polskich przedsiębiorstw

Światowe trendy monitorowane są po to, by mogły stanowić inspirację dla polskich instytucji i przedsiębiorstw. W tegorocznym, jedenastym raporcie widać m.in. rosnące trendy związane ze zrównoważonym rozwojem. Kraje, słynące z innowacyjności, zwracają uwagę na konieczność uwzględniania w planach rozwojowych dobra planety i społeczeństwa.

Australia opublikowała plan redukcji emisji CO2, w którym zakłada osiągnięcie przez krajową gospodarkę zerowej emisji netto do 2050 r. Środkami do osiągniecia celu są między innymi zwiększanie możliwości wyboru zrównoważonych rozwiązań, obniżanie kosztów nowych technologii, utrzymywanie cen energii na niskim poziomie oraz stymulowanie postępu. Długoterminowy plan redukcji emisji ma pozwolić Australii osiągnąć planowany cel przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy i ochronie wszystkich gałęzi przemysłu.

We Francji powstał program wspierający firmy w ograniczaniu ich śladu węglowego. Projekt jest skierowany do MŚP, które wcześniej nie przeprowadzały oceny emisji gazów cieplarnianych oraz chcą opracować plan transformacji energetycznej i ekologicznej w celu kontrolowania wpływu na środowisko. Kilkaset przedsiębiorstw otrzyma pomoc, która obejmie: przeprowadzenie oceny emisji gazów cieplarnianych, opracowanie dostosowanego planu działania, wycenę kosztów jego wprowadzenia, przegląd strategii CSR firmy, opracowanie zestawu narzędzi dla menedżerów pozwalających na angażowanie pracowników, klientów i dostawców w proces redukcji emisji.

Rząd Irlandii ogłosił nowy Narodowy Plan Rozwoju 2021-2030, który jest największym planem, jaki kiedykolwiek zrealizowano w historii państwa. Uwzględnia m.in. rozwiązania wzmacniające mieszkalnictwo, rozwój opieki zdrowotnej i transportu, wzrost zatrudnienia, większy wkład w ochronę klimatu oraz odnowę gospodarczą.

Niemieckie Towarzystwo Fraunhofera oraz Czeski Uniwersytet Techniczny w Ostrawie rozpoczęły badania nad technologiami zarządzania energią z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Celem współpracy jest rozwój systemów magazynowania energii cieplnej, co skutkowałoby poprawą bilansu energetycznego oraz zmniejszeniem emisji CO2 przy jednoczesnej poprawie produkcji przedsiębiorstw.

W nurcie zrównoważonych zmian mieści się koncepcja modelu ekonomicznego – Ekonomia obwarzanka. Zakłada ona definiowanie pola gospodarki, określając je dwoma granicami: potrzeb społeczeństwa oraz możliwości środowiskowych. W praktyce polega to na dążeniu do eliminacji nierówności i ubóstwa, ale przy jednoczesnym nieprzekroczeniu pojemności ekosystemu. Ta koncepcja wymaga spojrzenia na świat całościowo oraz zrezygnowania z nieustannego dążenia do wzrostu.

Cyfrowe miejsca pracy

Kolejny ważny trend jest związany z przedsiębiorstwami w chmurze i tworzeniem cyfrowych miejsc pracy. Większość firm wprowadziło już jakąś ich formę – np. e-commerce, jednak dziedzina ta stale się rozwija. Obecnie mówimy m.in. o narzędziach społecznościowych, aplikacjach do komunikacji oraz delegowania zadań, narzędziach do przechowywania danych online, systemach zarządzania wiedzą i udostępniania treści. Cyfrowa przestrzeń pracy zakłada zdigitalizowanie wszystkich procesów biznesowych. Wiele krajów już wprowadziło lub zaplanowało działania, które mają rozszerzyć zakres cyfryzacji miejsc pracy.

Rząd Australii zaoferował przedsiębiorcom bezpłatne narzędzie online, które pomoże firmom ocenić ich dojrzałość cyfrową i zdigitalizować działalność. Odbiorcy będą mogli skorzystać z porad i wskazówek dotyczących zabezpieczania cyfrowej obecności przy jednoczesnym wzroście przychodów. Firmy otrzymają możliwość wygenerowania raportu zawierającego spersonalizowane zalecenia.

Władze Estonii przedstawiły Plan Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego do 2030 r. Wizja zakłada rozwój cyfrowy gospodarki oraz całego społeczeństwa i dotyczy przede wszystkim trzech obszarów: rozwoju państwa cyfrowego, cyberbezpieczeństwa oraz komunikacji. Plan będzie realizowany poprzez corocznie odnawiany program społeczeństwa cyfrowego, na którego czele stanie minister przedsiębiorczości i informatyki.

Z kolei Malezja ogłosiła pięcioletni plan rozwoju gospodarki cyfrowej. Jego celem jest zachęcenie do inwestycji w Malezji firm technologicznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze gospodarki cyfrowej. Program skupia się na pięciu kluczowych technologiach: przetwarzanie w chmurze, centra danych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i treści cyfrowe.

Monitoring światowych trendów

Wiedza na temat światowych trendów w innowacjach sprzyja lepszemu rozumieniu tych procesów i pomaga elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania.

Cykliczne raporty o innowacjach na świecie są dla nas bardzo istotne. Jesteśmy przekonani, że warto korzystać z wiedzy i doświadczeń innych krajów i obserwować ich działania w obszarach związanych z szeroko pojętą innowacyjnością – kluczową w rozwoju gospodarczym. W szczególności monitorujemy kraje, których Narodowe Systemy Innowacji są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce

– powiedział Paweł Chaber, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii, PARP.

Cały raport „Monitoring trendów w innowacyjności” dostępny jest na stronie PARP.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości