Do 5 sierpnia 2022 r. można składać wnioski do konkursu w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Dla kogo jest konkurs?

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sfinansowanie kosztów inwestycji, prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwo co najmniej od 6 miesięcy musi działać w ramach powiązania kooperacyjnego.

Wnioski składać mogą firmy, których projekty zlokalizowane będą w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 1 mln zł. Natomiast przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie o 10 mln zł, przy czym ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 mln zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”?

Środki można przeznaczyć na nabycie maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych, zakup usług wspierających innowacyjność oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Koszty, które kwalifikują się do dofinasowania to:

  • nabycie albo leasing środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
  • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Poprzednie edycje konkursu

W obecnym naborze wprowadziliśmy kilka ułatwień dla wnioskodawców. Przede wszystkich przedsiębiorca będzie dołączał do wniosku mniej dokumentów, m. in. brak jest obowiązku załączania dokumentacji dotyczącej powiązania kooperacyjnego. Podobne uproszczenie dotyczy dokumentacji potwierdzającej możliwość pozyskania przez firmę ewentualnej pożyczki lub kredytu. Dokumenty dotyczące finansowania zewnętrznego będą wymagane dopiero na późniejszym etapie – przy zawieraniu umowy o dofinansowanie, a nie jak dotychczas, na etapie oceny wniosku. Wszystko po to, aby wnioski można było ocenić możliwie jak najszybciej

– mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto zmniejszono maksymalną kwotę dotacji z 20 mln zł do 10 mln zł – ze względu na krótki okres, w jakim inwestycje muszą zostać rozliczone. Projekty tej skali mają bowiem realną szansę na pełną realizację do 31 grudnia 2023 r. Aby firmy zdążyły zrealizować projekty w wymaganym czasie – tj. do 31 grudnia 2023 roku – muszą je dopracować już na etapie zgłoszenia do konkursu. W praktyce oznacza to, że do wniosku o dotację przedsiębiorca musi dołączyć pozyskane już wcześniej pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu.

Aby przyspieszyć wybór projektów do dofinansowania, nie będzie możliwości poprawiania wniosku w trakcie oceny.

„Wdrażanie innowacji przez MŚP” – kto do tej pory skorzystał z dofinansowania?

Wiele firm z Polski Wschodniej z powodzeniem wdrożyło innowacyjne rozwiązania dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Dofinansowanie na kwotę ponad 3,2 mln zł otrzymała klinika okulistyczna Visum Clinic Sp.
z o.o. na wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie chirurgii zaćmy, umożliwiających pacjentom uniezależnienie się od okularów lub zdecydowane zmniejszenie wady wzroku.

Z kolei YANKO sp. z o.o. pozyskało prawie 6 mln zł na uruchomienie seryjnej produkcji opakowań z papieru barierowego nowej generacji.

Prawie 7 mln zł uzyskał Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej „Ikardia” Sp. z o.o., gdzie przedmiotem projektu zaplanowanej innowacji było zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych – CTO.

Synergy Technologies Sp. z o.o. otrzymał przeszło 1 mln zł dofinansowania na wdrożenie nowego produktu do oferty, tj. silników typu BLDC przeznaczonych do zastosowań w sektorach lotniczym, morskim oraz automatyce i robotyce. A Tomaszuk Daniel Pol-Kres Edwood pozyskał prawie 2,5 mln zł na wdrożenie ekologicznej technologii produkcji drewna Black Oak Technology.

Przeszło 1,4 mln zł otrzymała Piekarnia Warowny Spółka Cywilna Siwek Agata, Warowny Dariusz na implementację nowej technologii wypieku pieczywa półcukierniczego z wykorzystaniem metody chłodnego rozrostu ciasta.

Obecnie podpisano 175 umów o dofinansowanie na łączną kwotę niemalże 896 mln zł.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie PARP.